GRAMÀTICA LLATINA


1. Pronunciació 
2. Subjecte, predicat, objecte, verb copulatiu
ACTIVITATS3. Flexió, nombre, concordància verbal
ACTIVITATS4. La declinació dels substantius
ACTIVITATS5. Ús dels casos
ACTIVITATS6. Usos del datiu