GRAMÀTICA LLATINA


1. Conceptes bàsics: subjecte, predicat, OD, verb copulatiu
2. Conceptes bàsics: flexió, nombre i concordància verbal


3. El sistema de declinacions del llatí


4. La 1a declinació
LA SOCIETAT ROMANA


1. ACTIVITATS PRÈVIES

a) Cerca l'etimologia i el significat de les paraules següents: política, oligarquia, monarquia, tirania i democràcia.

b) On s'origina la democràcia? Quina és la diferència entre la democràcia inicial i les actuals?


2. La polis grega


3. Als enllaços següents hi trobareu informació sobre la societat romana i els tres sistemes de govern que la varen regir. Llegiu els textos, poseu-los en comú amb els companys i feu, individualment, les autoevaluacions.

   a) La Monarquia

   b) La República

   c) Crisi de la república

   d) L'Imperi