1.EL LLATÍ: LLENGUA FLEXIVA:ELS CASOS I LES SEVES FUNCIONS
2.LES DECLINACIONS


COM RECONÈIXER LES DECLINACIONS?: L'enunciat dels mots llatins

Cada substantiu es declina seguint un model. Per declinar-lo,  partim del seu enunciat (que apareix al diccionari), compost de dues formes: el nominatiu i lel genitiu. El genitiu indica la part del substantiu invariable (a la qual s'afegeixen les terminacions) i la declinació a la qual pertany: -ae (1a): rosa, rosae; -i (2a) puer, pueri; -is (3a): civis, civis, -us (4a): cornu, cornus, i -ei (5a): dies, diei.


Els mots de la 1a declinació tenen el genitiu en -ae. La major part  són femenins. Els mots més usuals del gènere masculí són els noms de professions. Ex. Nauta, -ae (mariner).


2a DECLINACIÓ


 

Els mots de la 2a declinació tenen el genitiu en -i. El nominatiu pot tenir tres terminacions: -us i -er per als masculins (n'hi ha molt pocs de femenins), i -um per als neutres.


3a DECLINACIÓ



Els noms de la 3a declinació fan el genitiu amb -is. Poden ser masculins, femenins o neutres. En els mots masculins i femenins, el nominatiu i el vocatiu són variables; en els neutres, ho són el nominatiu, el vocatiu i l'acusatiu.

EXEMPLES

Enunciat                              Tema

dux, ducis                            duc-

eques, equitis                      equit-

homo, hominis                     homin-

aetas, aetatis                       aetat-

tempor, temporis                 tempor-

honos, honoris                     honor-

nomen, nominis                   nomin-

genus, generis                     gener-

caput, capitis                        capit-



4a DECLINACIÓ



Els noms de la 4a declinació fan el genitiu amb -us. Poden ser masculins, femenins (ambdós es declinaran com senatus, -us) o neutres (es declinaran com cornu, -us)



5ena DECLINACIÓ



Els noms de la 5a declinació fan el genitiu amb -ei. Bàsicament, són mots femenins (n'hi ha pocs de masculins i no hi ha neutres)


3.ELS ADJECTIUS




Els adjectius de la 3a declinació poden ser:

- de tres terminacions: masculí, femení i neutre. Ex. acer, acris, acre.

- de dues terminacions (són els més nombrosos): una per al masculí i el femení, i una altra per als mots neutres. Ex.  fortis, forte.

- d'una terminació (cal no confondre'ls amb els noms). Ex. prudens, -ntis.




4. ELS PRONOMS PERSONALS DE SUBJECTE

ego
tu
ille
nos
vos
illi


5. ELS VERBS

En llatí els verbs s'enuncien amb cinc formes. Les tres primeres ens permeten conèixer el tema de present, la quarta ens dona el tema de perfet i la cinquena el tema de supí (que no existeix en català). Hi ha cinc conjugacions.


LES CONJUGACIONS


                                Pres. ind.         Inf. pres. act.      Perf. ind.        Supí              Tema de present           Tema de perfet

1a conjugació        amo      amas          amare               amavi           amatum                     ama-                             amav-

2a conjugació       habeo    habes         habere              habui            habitum                     habe-                             habu-

3a conjugació        duco     ducis          ducere               duxi              ductum                      duc-                               dux-

3a mixta                capio     capis          capere               cepi              captum                      capi-                              cep-

4a conjugació        audio    audis           audire               audivi           auditum                     audi-                              audiv-



EL VERB "SUM"


DESINÈNCIES DELS TEMPS VERBALS



L'INFINITIU DE PRESENT ACTIU


Es forma amb el tema del present + el sufix -re.

amo: amare

doceo: docere

pono: ponere

audio: audire


Com en català, l'infinitiu, en l'oració simple, fa la funció d'un substantiu. Pot fer de subjecte o de CD (menys sovint, d'aposició o d'atribut).

Errare humanum est (Sèneca): 'Equivocar-se és humà.' (subjecte)

Venire uolo: 'Vull venir.' (CD)

Com a substantiu, l'infinitiu és neutre; per això l'adjectiu que hi concordi ha d'estar també en forma neutra.