LES DECLINACIONS


Els mots de la 1a declinació tenen el genitiu en -ae. La major part  són femenins. Els mots més usuals del gènere masculí són els noms de professions. Ex. Nauta, -ae (mariner).


 

Els mots de la 2a declinació tenen el genitiu en -i. El nominatiu pot tenir tres terminacions: -us i -er per als masculins (n'hi ha molt pocs de femenins), i -um per als neutres.ELS PRONOMS PERSONALS DE SUBJECTE

ego
tu
ille
nos
vos
illi


ELS VERBSLES CONJUGACIONS


Exemples: 1a conjugació: amo

                  2a conjugació: doceo

                  3a conjugació: pono

                  4a conjugació: audio


TERMINACIONS DELS TEMPS VERBALS


L'INFINITIU DE PRESENT ACTIU

Es forma amb el tema del present + el sufix -re.

amo: amare

doceo: docere

pono: ponere

audio: audire


Com en català, l'infinitiu, en l'oració simple, fa la funció d'un substantiu. Pot fer de subjecte o de CD (menys sovint, d'aposició o d'atribut).

Errare humanum est (Sèneca): 'Equivocar-se és humà.' (subjecte)

Venire uolo: 'Vull venir.' (CD)

Com a substantiu, l'infinitiu és neutre; per això l'adjectiu que hi concordi ha d'estar també en forma neutra.Els noms de la 3a declinació fan el genitiu amb -is. Els mots de tema en vocal (el nominatiu i el genitiu tenen el mateix nombre de síl·labes) tenen el nominatiu i el vocatiu del singular variables. Els mots de tema en consonant (el nominatiu i el genitiu no tenen el mateix nombre de síl·labes), tenen nominatiu i el vocatiu del singular dels mots masculins i femenins variables. En el cas dels mots neutres, són variables el nominatiu, el vocatiu i l'acusatiu del singularEls adjectius de la 3a declinació poden ser:

- de tres terminacions: masculí, femení i neutre. Ex. acer, acris, acre.

- de dues terminacions (són els més nombrosos): una per al masculí i el femení, i una altra per als mots neutres. Ex.  fortis, forte.

- d'una terminació (cal no confondre'ls amb els noms). Ex. prudens, -ntis.4a DECLINACIÓ


Els noms de la 4a declinació fan el genitiu amb -us. Poden ser masculins, femenins (ambdós es declinaran com senatus, -us) o neutres (es declinaran com cornu, -us)Els noms de la 5a declinació fan el genitiu amb -ei. Bàsicament, són mots femenins (n'hi ha pocs de masculins i no hi ha neutres)