LES PROPIETATS DEL TEXT: L'ADEQUACIÓ, LA COHERÈNCIA I LA COHESIÓ

1. L'ADEQUACIÓ

Té a veure amb l'ús que fem del llenguatge. No fem servir sempre el mateix registre lingüístic, és a dir: no utilitzem les mateixes paraules quan parlem amb un amic o amb una persona gran, quan ens expressem oralment o per escrit, quan som a classe amb el professor o al pati amb els companys... Cada situació comunicativa demana l’ús d’un registre lingüístic adient: ja sigui culte, estàndard o col·loquial. Un text és adequat quan s'utilitza el registre lingüístic apropiat segons el context, i un lèxic ric i precís quan es fan servir els registres estàndard i culte de la llengua.


2. LA COHERÈNCIA (fa referència al fons)

Un text és coherent quan té un ordre lògic, sense salts i canvis temàtics que facin el text de difícil comprensió. Així, un text és coherent quan:

- Es cenyeix a un tema
- Segueix una estructura.
- Les seves idees estan ben organitzades.


Per saber si un text és coherent cal que et facis les preguntes següents:


• La informació està organitzada d'una manera lògica?
• Quins són els apartats?
• Podem fer fàcilment un esquema que reculli l'organització del contingut, l'estructura interna, és a dir, les idees principals i secundàries i la relació entre elles?
• La informació proporcionada és suficient, excessiva, insuficient?
• Hi ha una adequada progressió temàtica de manera que es va relacionant una informació amb una altra?


3. LA COHESIÓ (es refereix a la forma)

És una propietat bàsicament SINTÀCTICA que tracta de com s'enllacen les diferents parts del text i els enunciats entre ells.


Els MECANISMES DE COHESIÓ poden ser de dos tipus:

A) Mecanismes semàntics:

 • Repeticions (recurrència) de paraules: Ex: Tinc dos cotxes, un de vermell i un altre negre. El negre és el més ràpid.
 • Substitucions: sinonímia (substitució d'una paraula per un sinònim); antonímia (ex. El millor de les carreres va ser l'assistència de públic; el dolent, la pluja); Hipònims i hiperònims (ex.  A l'observatori vam veure les estrelles; vam veure gegants vermelles, nanes blanques, grogues, etc.); derivació (ex. Li agrada la lluna, en especial el gris paisatge lunar).

B) Mecanismes sintàctic-textuals:

 • Díctics: s'utilitzen per a "assenyalar" un element que apareix en el text (pronoms, adverbis, determinants possessius o demostratius. Ex. Vam anar al planetari amb la Vanessa, allà ens trobarem amb el seu cosí.
 • El·lipsi (les més freqüents són subjectes omesos).
 • Recurrències o repetició d'estructures sintàctiques (paral·lelisme).
 • Connectors: són paraules o locucions que estableixen connexions entre enunciats (normalment són conjuncions, però poden ser adverbis, locucions i grups de paraules). Poden anar col•locats a començament oa l'interior de l'enunciat. Els principals connectors són:

D'ADDICIÓ: i, a més, fins i tot, de la mateixa manera...
D'OPOSICIÓ i RESTRICCIÓ: però, amb tot, ara bé, llevat que, al contrari, excepte, de tota manera, en canvi...
CAUSA i CONSEQÜÈNCIA: doncs, perquè, per tant, per això, en aquest cas, així doncs, en conseqüència, per aquest motiu, de manera que...
ACLARIMENT I EXEMPLIFICACIÓ: és a dir, més ben dit, per exemple, en resum, breument, vull dir, en una paraula, així, tal com, un cas típic, posem per cas...
RELACIÓ ESPACIAL I TEMPORAL: a l'esquerra, al centre, llavors, després, al matí, a la nit, mentrestant...
ORDRE DEL DISCURS (indiquen presentació, continuació, canvi de tema, digressió, enumeració, tancament...): per començar, bé, després, d'altra banda, per cert, en primer lloc, en segon lloc, en primer pla, darrere...
CONDICIÓ O conjectura: si, a condició que, sempre que, suposem, suposat que, sempre ...
CULMINACIÓ: fins, fins i tot, ni, ni tan sols, a sobre...
DUBTE: potser...
ÈMFASI: és més, més, més encara, certament, sobretot, el que és pitjor ...
PRECISIÓ: en realitat...
RESUM: en resum, resumint, en una paraula, en poques paraules, finalment, en conclusió, per acabar...


Altres elements que afavoreixen la cohesió són els SIGNES DE PUNTUACIÓ perquè marquen les diferents parts del text (enunciats i paràgrafs, enumeracions, aclariments mitjançant incisos, alteracions de l'ordre sintàctic...) facilitant la comprensió.

Webgrafia: www.safavirtual.com/mod/resource/view.php?id=75818ACTIVITATS: BLOC I

(Extretes de: http://www.xelu.net/pdf/materials/23/7_comentaris_de_textos_no_literaris.pdf)

Activitat 1

Reestriu el textos següents de manera que siguin coherents (ordena les frase)  i estiguin cohesionats:

 • Cridava l’home amb molt entusiasme, feia gestos exagerats, tots el papers li van caure, de sobte, que tenia a les mans, va començar, després, a riure el públic.
 • A causa de les dificultats per circular i el mal estat en què ha quedat l’edifici després de les pluges torrencials d’aquests darrers dies, l’escola romandrà tancada.
Activitat 2

Llegeix aquestes frases. Troba-hi els sinònims i d'altres recursos que s’han utilitzat per evitar la repeticions.

 • Els balnearis estan construïts on hi ha fonts naturals d’aigua, que són el lloc en què aquest líquid vital té les màximes propietats curatives.
 • Aquest estiu anirem uns dies a un balneari, cada vegada proliferen més aquests centres termals.
 • En Joan fa una feina molt valuosa, la seva tasca consisteix a esbrinar les causes de l’escalfament de la terra.
 • La catedral era plena de turistes. Caminaven en fila i un guia responia les preguntes d’aquests visitants.
 • Han inventat un fàrmac que impedeix que s’acceleri la malaltia. Aquest medicament serà distribuït entre els afectats.
Activitat 3

Escriu  sinònims, pronoms o el·lipsis per  evitar la repetició dels mots habitatge i tolous que es produeix en aquest text:

Els habitatges tradicionals dels hakkes, un poble format per uns trenta milions de persones, es troben en algunes províncies de la Xina continental. Es tracta d’impressionants habitatges fortificats en forma circular, malgrat que també hi ha habitatges rectangulars. Els tulous són habitatges de terra i el mur exterior d’aquests habitatges té unes finestres petites a partir del segon pis. Molts d’aquests habitatges han estat reformats per adaptar aquests habitatges a les necessitats de la vida actual. Els tolous només tenen una porta d’accés, fins i tot, els tolous de mida més gran.

(Avui diumenge, text adaptat)

Activitat 4

Completa aquest text amb els connectors més adients:

atès que / per tal de /en el moment d’ / tot i / de manera que / per això /que / malgrat que / a més / com / i.


Cal tenir cura dels efectes dels raigs solars. ......................, no podem oblidar, ................................... d’escollir la protecció adequada per a la pell, els efectes negatius ................. afecten altres parts sensibles, ..................... els ulls .................. els cabells. El cuir cabellut pateix les agressions de manera directa. ........................ l’acció permanent dels cabells com a protectors naturals, el sol l’afecta molt ............................. està ben protegit. Els raigs UVA afecten les substàncies dels cabells, .................................. es tornen fràgils i ........................ perden lluentor. .................................... els cabells tenyits són especialment sensibles, caldrà protegir-los amb cremes o màscares per nodrir-los i hidratar-los.

(Avui diumenge, text adaptat)ACTIVITATS: BLOC II

(Extretes de: http://biaix.blog.cat/2018/07/16/les-propietats-textuals-3/)

Activitat 1 

Redacta un text alternatiu on resolguis els problemes de coherència i adequació.

Els mitjans de transport

Hi ha diferents tipus de mitjans de transport: el terrestre, el marítim i l’aeri. Dins el transport terrestre, hi ha dos tipus de vehicles: els que van per una via fèrria i els que van per carretera. Així, per una part tenim els trens, que són uns mitjans de transport públics, amb molta capacitat i molt útils. Són tan guapos que molts de pares en regalen als seus fills pels Reis. Finalment, direm que el transport aeri és el més ràpid; però té l’inconvenient que són poques les ciutats que tenen aeroport.


Activitat 2   

Ordena el següent text argumentatiu atenent el criteri de coherència:         

- Tenint en compte que els recursos existeixen i el problema és important, ja que afec­ta la vida de moltes famílies que viuen en el medi rural, és imprescindible que hi ha­gi una voluntat política per trobar-hi solucions. En primer lloc, la dona pagesa i ramadera no té un estatus jurídic definit, i, malgrat treballar activament com a col·laboradora en l’explotació, familiar no té cap tipus de cobertura social ni prestacions pròpies, i sol dependre de les derivades del seu home.
- La manca de serveis de substitució és un problema que sol afectar les persones en règim d’autònomes. La dona pagesa no té ningú que la substitueixi i faci la seva feina en cas de baixa mèdica, ja que les seves condicions de treball són molt dures.
- El problema és real i els mitjans per solucionar-lo existeixen. La Unió Europea pre­veu fons per cofinançar els serveis de substitució, però aquí no s’apliquen perquè sempre s’han prioritzat altres necessitats.
- En segon lloc, aquesta situació es complica per a la dona en cas d’embaràs i baixa per maternitat. El treball agrari impedeix que pugui treballar durant una bona part d’aquest període: qui la substitueix? Qui finança, en tot cas, la seva substitució?
 

Activitat 3

Construeix textos coherents i cohesionats amb les oracions següents, sense introduir-hi cap element nou tret de connectors. Pots fer servir, també, la substitució per sinònims i l'elipsi. Es tracta d’ordenar les frases per tal d’obtenir un fil  argumental coherent.

Text 1

1. L’Ajuntament ja ha tret catorze camions de fems.
2. El descobriment d’aquest gran “magatzem” de fems ha causat estupefacció.
3. L’avi tenia amuntegades a casa seva tones de deixalles.
4. Els veïns ja feia temps que es queixaven de la pudor.
5. Encara resten per netejar diverses estances de la casa.
6. Al barri de Sants, a Barcelona, la policia ha detingut un avi.


Text 2

1. La policia va trobar el jove inconscient.
2. El jove tenia setze anys.
3. La companyia Telefònica localitzà en pocs minuts l’adreça del jove.
4. El jove digué que es volia suïcidar.
5. Varen poder salvar el jove amb un rentat d’estómac i medicaments.
6. Un jove telefonà la policia d’Alacant.
7. La policia es va dirigir a l’adreça del jove.
8. Al costat del jove hi havia una capsa d’analgèsics buida.
9. El policia que parlà amb el jove aconseguí que el jove digués el número de telèfon des d’on cridava.


Text 3

1. Els dos reclusos estan acusats de diversos robatoris a València.
2. Els dos reclusos són qualificats de perillosos per la policia.
3. Els dos reclusos són F.B.R., de trenta-sis anys, i M.A.J., de vint-i-cinc.
4. Els dos reclusos complien presó preventiva.
5. Els dos reclusos varen aconseguir fugir de l’Hospital General de València.
6. Els dos reclusos varen escapar trencant els barrots del lavabo de la sala de judicis de l’hospital i baixant al carrer.
7.Els dos reclusos varen fer servir una cadena de llençols. 

Activitat 4

Redacta un text alternatiu on resolguis els problemes de cohesió.

Cada matí les meves germanes fan les mateixes coses. Les meves germanes berenen. Les meves germanes van a la piscina. Ja fa dos anys que les meves germanes van a una piscina. Les meves germanes encara no saben nedar. Les meves germanes es dediquen a xafardejar tot el matí amb uns amics de les meves germanes. Les meves germanes troben els amics a la piscina. Els amics es passen tot el dia a la piscina. L’única aspiració dels amics de les meves germanes és posar-se ben negres. Es fa l’hora de dinar. Les meves germanes diuen adéu als amics. Les meves germanes se’n tornen cap a casa.


Activitat 5

Reescriu els textos següents amb un estil més cohesionat.

[1] Els tutors tenen com a missió acompanyar l’estudiant. També tenen com a missió guiar-lo. Aquesta tasca es fa de manera individualitzada. S’inicia en el moment en què ingressa a la Universitat. Finalitza quan l’estudiant acaba els seus estudis. El tutor coneix bé la carrera que l’estudiant ha escollit. El tutor té la funció d’ajudar l’estudiant a progressar. El tutor té com a funció aconseguir que l’estudiant mantingui l’interès en els estudis. El tutor esdevé l’interlocutor principal de l’estudiant en allò que fa referència a la UOC i que no correspon a l’àmbit d’una assignatura concreta.

[2] Els mòduls didàctics són les unitats bàsiques que desenvolupen l’aprenentatge d’una part d’una assignatura. També la guien. Han estat creats per tal d’estimular el treball personal de l’estudiant. Aquest treball es realitza essencialment a casa. Els mòduls didàctics també faciliten aquesta tasca personal. En general els materials didàctics de la UOC són multimèdia.

[3] El sistema d’avaluació continuada consisteix en la realització d’un conjunt d’activitats proposades pels consultors de les assignatures. Els consultors les guien. Els consultors les valoren. Les activitats s’han de realitzar durant el semestre. Les activitats s’exposen en el Pla docent de cada assignatura. Aquest sistema d’avaluació garanteix als estudiants aprofitar el curs. Permet que els estudiants assoleixin els objectius proposats a l’assignatura. Permet als estudiants fer un seguiment continu del seu procés d’aprenentatge. Permet als estudiants mesurar en tot moment el seu progrés. El seguiment de l’avaluació continuada és de lliure elecció per part dels estudiants. És recomanable, ja que es planteja com una ajuda pedagògica i, per tant, com un mitjà per a afavorir l’èxit dels estudiants.

[4] El GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) va posar a la venda l’any 2000 un gravat cedit pel pintor Miquel Barceló, una mostra més de la generositat de  Miquel Barceló, del compromís de Miquel Barceló amb la defensa del medi ambient i també de la simpatia de Miquel Barceló cap al GOB. El gravat és de temàtica animal. El gravat s’ha enllestit aquesta tardor a un taller de Lanzarote. D’aquest gravat s’han fet una sèrie de 50 exemplars numerats i signats per Miquel Barceló. Els 50 exemplars del gravat, dedicat al GOB, s’han realitzat amb tècniques d’aiguafort i aiguatinta i el preu de venda de cada exemplar és de 6.000 euros. La venda dels exemplars es fa directament des del GOB.

[5] Les informacions que tenim sobre la biografia d’Homer són tardanes, variades i d’autenticitat incerta. Conservem diverses vides amb dades que no coincideixen. Per tant, es pot dir ben poca cosa d’Homer. L’única cosa que es pot afirmar amb seguretat és que Homer era un joni vinculat a Esmirna i Quios. A l’illa de Quios, una família de rapsodes professionals asseguraven que eren descendents directes d’Homer i que només ells eren els qui tenien els textos veritables d’Homer.  Activitat 6

Cerca en els textos següents els mecanismes de cohesió textual. Indica les el·lipsis i el manteniment dels diferents referents. 

Santiago Rusiñol va conèixer Sitges de casualitat. L’artista barceloní anava a veure un quadre del Greco al Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú quan es va trobar un amic que el va convidar a dinar a Sitges. Això passava el 1891; l’any següent, Rusiñol hi adquiria dues cases de pescadors i encarregava a l’arquitecte Francesc Rogent la construcció d’una casa que es va convertir en un dels referents culturals de l’època. L’habitatge, d’estil modernista i amb trets medievals, va ser batejat com Cau Ferrat.

 
EL SANT CRIST DE LA GALERA

Aquest crucifix el portava a la proa la nau capitana de la batalla de Lepant, que comandava Joan d’Àustria. La imatge està una mica decantada a un costat i en posició força violenta. Diu la tradició que, durant la brega, aquesta talla de fusta era el blanc de tots els trets dels turcs i que una bomba de l’enemic li va passar a frec, però que la imatge, perquè no la toqués, es va inclinar un xic i adoptà aquesta postura forçada que encara conserva.


Activitat 7

A les frases següents hi ha errors d’adequació. Subratlla’ls i proposa un text adequat a cada situació. 

•     [A un examen]:  A l'Edat Mitjana, els senyors feudals es passaven tres pobles amb els camperols.
•     [Una mestra a una mare]: En Joan és un cagat que no vol denunciar els que l’assetgen.
•     [Un acusat al jutge]: El vaig matar perquè feia temps que em tocava els ous i la hi tenia jurada.
•     [whatsapp d’un jove a un amic seu]: Series tan amable d’aconseguir-me una entrada per al concert de demà. Em fariamolt feliç poder acompanyar-hi la meva noia.
•     [ Un alumne al director de l’institut] Estimat director, no vaig poder anar a s’examen de mates i la profe no me’l vol fer un altre dia perquè em té mania. A veure si tu aconsegueixes que baixi de l’ase i em doni una altra oportunitat. Una besada. Sílvia.
•     [prospecte d’un medicament] “ Si prens massa pastilles, pots tenir seriosos problemes per cagar”.
•      [un cuiner]: “Crec que avui he abusat del clorur sòdic”. 


Activitat 8

A la carta següent falla el grau de formalitat. Els dos interlocutors es coneixen i són amics, però en Lluís ha volgut escriure una carta massa formal a en Joan. Transforma-la en una carta adequada des del punt de vista de la formalitat:


Distingit Joan,

Em plau desitjar-te que gaudeixis d’un bon estat de salut com és el meu,  gràcies a Déu. Com ja deus haver estat informat per amics comuns, d’aquí a un mes em presentaré als exàmens de llengua catalana corresponents al nivell D. He meditat  profundament aquesta decisió i, finalment, he pres la determinació de sotmetre els meus coneixements de llengua al judici dels examinadors de la prova abans esmentada.

Tanmateix, em manquen alguns llibres i materials de consulta adequats per a la preparació escaient de l’examen. És per això que goso adreçar-me a tu, per tal que, havent superat ja fa dos anys l’esmentada prova, tinguis a bé deixar-me alguns dels materials emprats per tu en la preparació.

Amb l’esperança que la nostra vella amistat mourà el teu cor i induirà el teu esperit envers l’estadi de la generositat de manera que em puguin ser facilitats els materials que et sol·licito, s’acomiada un amic que et recorda.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                           LluísActivitat 9

Cerca els equivalents formals: 

• M’he jalat tota la bossa de patates!
• Està empanat.
• Després de dinar m’he quedar clapat.
• Va flipar quan va veure el regal.
• En Tomeu està ben torrat, en diu cada una!
• Duia un colocón de por.
• Va com una moto.
• Es va pirar perquè el director no el renyés.
• S’ho ha currat molt.
• Quina passada! 
 

Activitat 10

Torna a escriure el text substituint les incorreccions que hi hagis detectat per les formes correctes corresponents.

Mmm… Els hi hem donat un bon susto. Lo que ha pasat no ho esperaven aquests gamberros. Pues mira, ja ho tenen. Ademés, només nosaltres hem tingut coratge per donar-los lo que es mereixien. No me n’arrepenteixo, no… E fet lo que tenía que fer.
 

Activitat 11

Esmena les errades que observis en les frases següents (compte! També hi ha faltes d'ortografia):

•  No estava  gens segura de lo que deia.

•  S’assusta molt aviat.
•  Mentres hem cridava li va caure el plat.

•  El meu germá a arribat tant tard que cuan ha volgut entrà la porta estava tancada.

•  No arribarem a saber mai com ens o vàren fer.

•  Va donar-los una bona llissó.

•  No se si he de menjà el pamboli amb atún o amb jamón york.

•  No tens que afegir algo?

•  Domés em faltava trencar-me-me un os.
•  M’agradat molt el xiste que m’has comptat.

•  No sents aroma a peix?

•  No hauría d’haver reaccionat així a n’aquell moment.
•  Cuan arribem, ja haura pasat la Nit Bona.


Activitat 12

Corregeix els barbarismes de les frases següents:

·       L’abogat que duu el cas no m’agrada gens.
·       És molt perillós adelantar quan ha plogut.
·       He d’ahorrar molt per poder anar de viatge.
·       Molts creuen que l’ajedrez és un joc només per a intel.lectuals.
·       Hem pogut aplaçar l’examen de dijous per al pròxim dilluns.
·       Es va arrepentir del que havia fet.
·       Haurien d’averiguar prest qui és l’assassí.
·       Per equivocació, va tirar la bandeja dins el poal de la bassura.
·       L’han operat de la cadera.
·       T’estimes més un cafè o un cortat?
·       Quants cubitos vols?
·       No sé què li hem de comprar, com a regal de cumpleanys.
·       Aquesta carretera és plena de curves.
·       Convindria tenir en compte tots els datos.
·       M’has decepcionat: no m'hagués pensat mai que reaccionessis així.
·       Quan va tenir aquella recaiguda, tota la família el va apoyar.
·       Els buitres són una espècie en perill d’extinció.
·       No t’agradaria menjar una ensalada amb una mica de maís?
·       La dona que fa la llimpiesa és aragonesa.
·       Volia fumar, però no duia cap metxero.
·       Aquest mes tenim molts de gastos imprevists.
·       Avui per dinar ens han donat merlussa amb salsa de cava.
·       Hem comprat un parell de lates de cervesa a la botiga.
·       En Jordi és el jefe de secció de la perfumeria.
·       Han despedit en Joan de la feina.
·       Posa els llapis i els bolígrafs dins l’estutx.
·       La meva amiga té dos germans gemelos.
·       S’ha lesionat l’hombro esquerre.
·       Durant el partit es va fer una ferida a l’ingle.
·       M’agraden molt les fresses amb nata.
·       S’ha romput el mando a distància del televisor.
·       L’IVA no estava incluït a la llista de preus.
·       Els pastissos de formatge amb frambueses són deliciosos.
·       A l’hora de l’examen d’història no recorda mai les fetxes.
·       No et podré escriure si no em dones la teva direcció.
·       Encara ens falta comprar la lavadora i el lavavajillas.
·       Dona’m una fulla perquè vull escriure una carta.
·       La Nit Vella de l’any passat ens ho passàrem molt bé
·       No m’assusten els contes de llops
·       Es va enrampar quan va tocar l’enxufe.
·       No ha pogut olvidar mai el que li varen fer.
·       Té tota la cara plena de peques.
·       Dissabte vespre vaig tenir una pesadilla.
·       Hem rellenat la truita amb bacallà i gírgoles.
·       No diguis més tonteries… Sembles un nen petit!
·       Segur que demà soparé ensaladilla.
·       Demà tinc hora a la peluqueria i no podré venir.
·       Menjaré un petxuga de pollastre amb ensalada de pepino.
·       Quan vaig al cinema m’agrada menjar palomitas.
·       El porter va fer el saque de porta.
·       Hem de comprar servilletes de paper.