GÈNERES I TIPOLOGIES TEXTUALS


Els textos són les formes orals o escrites mitjançant les quals els éssers humans ens comuniquem. Atès que la comunicació humana respon a múltiples necessitats i intencions, i es realitza en contextos molt diversos, fem servir un gènere de text o un altre en funció del contingut o temes que volem tractar (de les idees, emocions, informacions, etc., que pretenem transmetre). Així, si hem de fer un treball de Ciències Naturals per a l'Institut, triarem un gènere no literari, en aquest cas el científic; si el que se'ns demana és que inventem una història, ens decantarem per un gènere literari, concretament, el conte; si es tracta d'expressar la nostra opinió, el gènere escollit serà el periodístic, per exemple, un article d'opinió.


1. Classificació dels textos segons el seu contingut (gèneres)


a) Literaris

 • Narratiu: explica uns successos que ocorren a uns personatges en un lloc i en un temps determinats.

- Conte o relat curt
- Novel·la


 • Líric: expressa sentiments.


 • Dramàtic o teatral: la seva finalitat és la d'ésser representat. La història es transmet a l'espectador a través dels diàlegs dels personatges.

Característiques dels gèneres literaris:

- Són ficció

- Poden combinar fantasia i versemblança

- Tenen una finalitat estètica o artístic

- Poden utilitzar tots nivells de la llengua, trencant, fins i tot, les regles en ocasions.


 Exemples: contes, novel·les, sonets, obres teatrals, poemes...


b) No literaris


 • Científico-tècnic: transmet informació i valoracions científiques (estudis sobre les matemàtiques, física, ciències naturals, ...) i tècniques (informàtica, tecnologia, ...).


 • Humanístic: transmet informació i valoracions relatives a les anomenades ciències humanístiques (estudi de la literatura, llengua, filosofia, història, ...)


 • Periodístic: transmet informacions i opinions sobre temes actualitat (política, economia, cultura...).

- Notícia

- Article d'opinió

- Columna

- Reportatge

- Entrevista

- Editorial

- Crònica

- Crítica


 • Altres gèneres no literaris: administratiu, jurídic, publicitari, etc.

Característiques dels gèneres no literaris:

- Reflecteixen la realitat
- Busquen la veracitat
- Informen o opinen
- Tenen una finalitat funcional
- Usen la llengua estàndard o culta en una situació formal.

  Exemples: textos científics, filosòfics, històrics, informes, certificats, notícies...


2. Classificació dels textos segons la forma en què estan escrits (tipologies)

Un cop determinat el gènere que utilitzarem, hem de triar la forma d'organitzar el discurs. A les diferents formes d'organitzar un text, en funció de la intenció que tingui l'emissor, les anomenem tipologies textuals.

La classificació dels textos segons la seva tipologia o modalitat és la següent:

 • Textos narratius: relaten successos.
 • Textos descriptius: diuen com és alguna cosa (paisatge, ambient, sensació...) o algú.
 • Textos dialogats: reprodueixen per escrit la conversa oral.
 • Textos expositius: donen una informació de forma objectiva, clara, ordenada i precisa.
 • Textos argumentatius: defensen una idea (tesi). Impliquen, per tant, subjectivitat.
 • Textos instructius (i prescriptius): tracten d'ensenyar, aconsellar, guiar o ordenar la realització d'una sèrie de passos o accions. Es diuen prescriptius si són normes jurídiques.
 • Textos predictius: enuncien (ja sigui per revelació, ciència o conjectura) alguna cosa que encara no ha succeït, però que, en principi, ha de passar.
 • Textos retòrics: tenen una finalitat estètica o lúdica. Abunden en ells les figures retòriques.

Així, per exemple, si volem redactar una article d'opinió, utilitzarem l'argumentació o, si ens animem a escriure un conte, combinarem la narració amb la descripció, més els diàlegs.