1. Completeu els espais buits amb una a o una e, segons convingui:

p...leta                 tr...ntena                        jo f...ré                punx...gut
p...stor                 class...                          sabat...                tr...ncar
atl...s                    v...rnís                           r...let                   estóm...c
r...ncor                 arbr...                             poem...               n...ixement
febr...                   cassol...                         sign...                 cr...mar
f...rralla               ...nyoranç...                    s...ntiment          veur...
ass...ssí               t....nir                             h...urí...m           el...ments
d...vant                av...ria                            ass...mblea        missatg...
dram...                 bromist...                       rav...                    s...nefa
am...naç...           s...bent                          esp...rdenya        ell menj...
tu parl...s             vendr...                          program...            ...stut
fetg...                   pedr...                             orgu...                 fras...


2. Completeu els espais buits del text següent:

...l fill de la cas... er... un ric h...reu, el qual havi... de tr...ure a ballar les pubill...s en un...s grans b...llades que s´havi...n de fer per la Fest... M...jor, que s´acostav... En tota la cas... no es parlav... d´altr... cosa, i la m...stress..., que era molt vell... i no podi... anar al ball, tot era ponderar l´ espl...ndides... del ball a la Cendros..., com tothom anom...nav... la noiet... Tant i tant li´n va p...rlar, que a aquest... li vingur...n gan...s d´ anar-hi i d...manà a la m...stress... que la hi d...ixés anar. La m...stress... no ho voli... de cap m...nera, car no teni... altr... rob... que el brut i esp...ll...ringat v...stit de cad... di..., però, per fi, hi acc...dí amb la condició que se n´anés abans d´...cabar el ball i que li ...xpliqués com havi... anat.


3. Busqueu els primitius dels següents mots, i constateu perquè s´escriuen amb a o amb e.

f...mós: v...rdosa: acl...rir: recl...mar:
c...solà: t...mporal: pag...ment: c...ndrer:
m...rginar: f...stivitat: atr...fegat: esp...rança:
esp...rdenya: t...rrassa: pap...rera: p...sar:


4. Escriu en els buits a o bé e.

- Es fei...n un embolic quan estudiav...n els apunts de física.
- Er... un demòcrat... cult..., amabl... i altruist...
- Aquell cèlebr... atlet... belg... er... molt bon esportist...
- Una llum tènu... entrav... i ompli... tota la cambr...
- Obr... les port...s a aquell... pobr... gent i ajud... ´ls.
- ...mpúries és un indret m...ravellós i respl...ndent.
- Té un aire ...feminat i un caràcter m...l...nconiós.
- En un r...có del Canigó hi ha el mon...stir de Cuixà.
- Tr...gueren l´ass...ssí de la presó per dur-lo al psiquiatr...
- L´...mbaixador s´int...ressà per la llengua de la S...rdenya.
- Tots ells vivi...n molt pobr...ment.
- Sembl... que té una ...fecció d´...stómac.
- Si no torna a ap...rèix...r la febr..., es ref...rà de seguida.


5. Escriu en singular les frases següents:

- Ells omplen els càntirs.
- Avui signen els contractes.
- Ells cacen furtivament.
- Són uns nois cultes.
- Ells són bons alumnes.
- Els paletes són a les torres.
- Són uns joves periodistes.
- Concorren a les oposicions.
- Ep! Obriu-me la porta.


6. Completa els buits amb una o o una u.

- No s...rt... ara, sinó que s...rtiré més tard.
- Si p...guéssi... i v...lguéssi... fer-ho!
- El rèt...l deia: Prohibit d´esc...pir; m...ltat el qui esc...pi.
- El nen t...ssia molt, però amb aquest remei ja no t...s.
- Ha c...llit uns quants b...lets; aquest any se´n c...llen bastants.
- Dubt... que p...guem c...sir bé aquest estrip.
- Els reflex...s d´aquell foc...s enll...ernen molt.
- Quan v...lgueu, us explico com es rem...nta aquella m...tanya.
- No p...dreu s...portar tants graus sota zer...
- Van menjar b...tifarra i emb...tits, i per postres, t...rrons.
- El tit...lar de la càtedra tenia el tít...l de doctor des de feia temps.
- Tenia un s...friment contin... que el t...rmentava i que se li feia ins...p...rtable.
- La conc...rrència j...venil a l´Ateneu era n...table.


7. Busqueu els primitius dels següents mots:

...llera: br...tícia: cart...lina: h...menet:
eur...peu: rig...rós: pl...matge: c...rdeta:
p...rteria: br...tar: bast...net: v...ltar:
b...scar: tr...bar: c...llaret: r...donesa:
v...lar: embr...tar: p...rcell: p...nxar:


8. Completeu les frases:

- Una guerra m...ndial és una guerra que c...mplica tot el món.
- Aquesta c...rba té una c...rvatura molt pr...n...nciada.
- Hi p...saven ed...lcorant perquè la beguda tingués un gust més d...lcenc.
- Poc j...vent s´ap...ntava en aquell m...viment j...venil.
- El v...lcanisme estudia els v...lcans.
- Va fer córrer la veu entre la c...nc...rrència.


9. Separa cada síl.laba amb una ratlla vertical:

paraigua, oceà, inhàbil, teatre, jutges, milhomes, àtic, reixa, passes, cella, nosaltres, terra, asma, moure, tothora, escena, cel.la, eina, besavi, cotxe.


10. Poseu l´accent gràfic greu o agut, segons convingui:

arsenic, pesol, centesim, cafe, ell preten, tambe, competencia, temer, perdua, esferic, nomes, jaque, ell prove, mossen, entes, esser, metode, ferestec, proces, ciencia, conve, reves, espes, coneixer, metric, neixer, dese, terratremol, jo riure, regim, cinque, autentic, pages, pero, repos, cronica, comedia, atencio, boto.


11. Poseu l´accent quan calgui.

- Dire que no forem obligats a fer-ho.
- Si visquessiu sempre aqui, trobarieu la vida d´aquest poble molt monotona.
- Si soste aquesta teoria quedara suspes del seu carrec.
- La mare va estrenyer el nen que acabava de neixer.
- Va temer que no poguessiu venir.
- Si el nen no obte millors notes haura de repetir curs.
- Perderem el rally per no coneixer la carretera.
- Ell no compren per que s´ha ofes tan de pressa.
- El rei digue: “Repartire el meu reialme entre aquells que puguin vencer el drac”.
- Per pertanyer a aquell partit, s´ha d´esser un capsigrany.


12. Classifiqueu els diftongs que apareixen en les paraules següents, i assenyaleu també els casos on no n´hi ha.

acció, servei, teu, correu, distreu, qüestió, cauen, lingüista, ambigua, histèria, remei, cofoi, dormiu, iogurt, reina, vídua, quatre, dèiem, paciència, Pasqua, herbei, lleugera, Laia, heroi, televisió, conseqüència, caire, gaudir, dijous, reina, beure, conèixer, opció, enrenou, recuit, quant, teia, suor, lingüística, boina, indústria, auca, compareu, peu, airet.


13. Escriu apostrofats, només quan calgui, els articles, pronoms, o la preposició de
que hi a entre parèntesi a les frases següents:

- A (la) escola ja han muntat (el) arbre de Nadal.

- Han publicat ja (la) història de (Na) Elisenda de Montcada.

- (El) Eduard, (la) Anna i (la) Isabel (se) (en) aniran a (la) illa de Menorca.

- (La) aigua (de) arròs va bé per guarir la diarrea.

- Aquest any (el) 1 de maig cau en diumenge.

- (Te) (en) (hi) poses massa, (de) oli, a (la) amanida,

- (La) unió fa la força.

- (De) (en) Pere, puc dir que (se) (el) veu content ; però, de vosaltres, diria que (se) (us) veu amoïnats.


14. Escriu l´article o la preposició de, amb apòstrof o sense, segons convingui.

- La crisi de ... indústria tèxtil.
- Aquella era ... única esperança que li quedava.
- ... unió del sindicats afavoriria el conveni.
- Digues-li que la moto, ja ... hi tornaré de seguida que pugui.
- La màquina no va gaire fina: ... untaré amb una mica ... oli.
- Van robar ... urna de les votacions.
- ... intenció primera era bona.
- No sé com hi ha tanta gent que suporta ... infern de la circulació.
- Enguany, la Diada de ... 11 de setembre cau en dimarts.
- ... 1 de novembre, Tots Sants, anirem a Olot.
- Hi havia molta gent coneguda a ... stand de llibres en català.
- Avui plegaré a ... una perquè he ... assistir a unes sessions ... ioga.


15. Poseu l´article el o la, apostrofat si cal, davant dels noms:

Aire iugoslau ou ira humil heroi ídol hisenda essa unió ortiga Isabel ungla anaquia iode anormalitat ull iaia instància esnob esperit Immaculada humà intel.ligència illa escola inutilitat 1 OTAN estona indolència humilitat humanitat UNESCO


16. Corregiu, si cal, aquestes frases:

- El diumenge anirem a la platja.
- El dissabte haig d´anar a la perruqueria.
- Els dimecres i els divendres anem al gimnàs.
- L´ignorar on era em neguitejava.
- El veure-la feia goig.
- El trobar-lo em fa por.
- El dormir al ras no és gens agradable.
- Una altra vegada surts amb lo mateix.
- Serveixi´m lo de sempre.
- Per lo que sembla no vindrà.
- Fes-ho tot lo bé que sàpigues.
- Doncs, a lo millor es queda.
- Arribarà, lo més tard, a les vuit.


17. Escriu amb lletres els números següents:

- 41
- 302
- 27
- 2.001
- 2.428
- 21
- 1.000.000
- 226


18. Escriu guionet, ajunta o manté separats els mots de les frases següents:

- El vent gira cap al nord oest.
- Durant dos anys va ser vice president de la institució.
- Va actuar con un autèntic poca vergonya.
- El nen fa xip xap dins els bassal.
- El pintor es va fer molts auto retrats.
- S´ha creat una associació jordano palestina.
- Abans d´ahir vaig portar a arreglar el para xocs del cotxe.
- A la Núria, li han robat el porta monedes.
- L´ex secretària ha dit, avui, adeu siau als seus companys.
- Cal distingir diversos sub grups en aquesta espècie.


19. Escriu el guionet o l´apòstrof.

- Se en van avui cap a Roma.
- Me els deixarà demà, els llibres.
- Me el ofereix de grat, el cotxe.
- Se us veu molt alegres.
- Porta me el quan puguis.
- Se en aniran demà, cap a Londres.
- Vol treure se els de sobre.
- Te ho dic de debò.
- Me la intentaré aprendre, la lliçó.
- Te els has de emportar d´aquí.
- Cal emportar se els tots.
- Dona ens ho quan puguis.


20. Escriu el guionet, l´apòstrof o la contracció, o bé ajunta o manté separats els mots
següents, segons convingui.

- La intensitat del so era irresistible.
- Actua com un poca vergonya.
- Tal com et comportes, estàs fet un caga dubtes.
- En Joan fa una festa per a els amics.
- El temible pirata barba roja.
- Va veure la Lluïsa abans d´ahir.
- Has d´anar a ca el barber.
- El interès del tema és relatiu.
- Era vice president del Senat.
- Passa em el trenca nous, si us plau.
- Acosteu me el penja robes.
- Es ven el pis de el àtic per vint i cinc milions.
- Aquell noi és barba ros.
- Hem de dur un para sol si no ens volem torrar.
- En Pere va a la universitat dia sí, dia no.


21. Separeu, si cal, amb un guionet, els compostos:

penjarobes escalfallits apagallums
parasol eixugamà picasoques
escuraxemeneies buscaraons rodamón
escanyapobres cobrellit barbamec
llepafils tastaolletes barbaros
cordur tirabuixó pèlroig
ventafocs escalfaplats bocabadat
hispanoamericà lletraferit


22. Accentua adequadament els mots de les frases següents:

- Alla estavem a deu graus sota zero. Aqui, a quant estaveu?
- Ara anem malament, pero abans encara anavem pitjor.
- Voliem saber com els hi anaven els estudis.
- Haurieu de fer revisar l´oli del cotxe.
- Intentarem de fer-ho el millor possible si ens hi ajudeu una mica.
- Vam visitar una esglesia romanica.
- Al barri, van muntar una tombola benefica.
- La caça del cervol esta molt controlada.
- No tinc cap formula magica per solucionar el problema.
- Ha anat al metge perque sentia una cremor d´estomac insuportable.
- La bomba no va esclatar gracies al fet que la polvora estava mullada.
- Hem comprat dues series de la loteria.
- Dema tindre tres examens.
- No entens res de res del que t´he explicat.
- Ha estat tot plegat una perdua de temps.
- Han avisat dient que arribaran tard.
- Em faria gracia que ho provessis.
- Teniem la intencio d´enviar la carta a Grecia via aeria.
- Temia un panorama socio-economic confus.
- El film, esteticament, es excel.lent.
- Aquell pais va atacar amb missils terra-aire.
- Te una afeccio al timpa.
- Tenia un problema a la medul.la espinal.
- Aquest home s´enorgulleix de ser poliglot.
- Aquell circ mostrava una gran varietat de reptils.


23. Accentua, quan calgui, els mots de les frases següents:

- Deu-n´hi-do! Ves qui ho havia de dir!
- Mon germa veu el mon per un forat.
- Es pensa que es ell qui ho ha de fer.
- Vols mores? -Si, si es que son madures.
- A aquell no se li veu mai el pel.
- Ves a veure si ja tenen el cafe molt.
- Ja es prou neta la bota de vi? Neteja-la mes be.
- Es un jersei fet a ma. El feu durant les vacances.
- Que diuen? -Que ja son les deu.
- Aquella dona ja es avia. Te dos nets.

24. Canvia el nombre dels mots següents: els que estan en plural, escriu-los en
singular, i a la inversa.

veïns:

reduíem:

genuí:

que suïn:

ell traduïa:

paraigües:

agraeixo:

intuïssis:

suïssos:

país:

llengua:

veia:

produíeu:

construïssin:

tradueix!:


25. Escriu les dièresis que calgui a les frases següents:

- Aquell polític es va suicidar.
- Fan un estudi per tal de fluidificar el trànsit.
- La ingenuitat del personatge és extraordinària.
- Aquesta figura té una forma tirant a romboidal.
- Aquell home va aconseguir molt renom a partir d´aquella heroicitat.
- Suissa: un estat format per petits paisos.
- Són unes habitacions contigues a les dels veins.
- S´estan produint moltes revoltes en aquell país.
- T'agrairia que reduissis la velocitat.
- L´egoisme de cadascú no va permetre arribar a una coincidència de criteris.


26. Contesteu breument:

- Quins són els diftongs decreixents en català? Poseu-ne exemples.
- Quins són els diftongs creixents en català? Poseu-ne exemples.
- En quins casos la i i la u fan de consonants? Exemples.
- Què és l´accent diacrític? Exemples.
- Funcions de la dièresi. Exemples i excepcions.
- En quins casos utilitzem l´apòstrof? Exemples.
- Quan utilitzem la contracció entre dos mots? Exemples.
- Com definiríeu un diftong? I un hiatus?. Doneu-ne exemples.


27. Omple els buits de les frases següents:

- La mestre... a de ca...a no hi era, en aquells moments.
- Se sentia una forta xi...cladi...a al pati de l´escola.
- Aquella gent tenia molta enyoran...a del seu país.
- S´ha tallat l´emi...ió per problemes de subministrament elèctric.
- Hi havia una temen...a que els militars fe...in un cop d´estat.
- En aquell país no hi havia llibertat d´expre...ió.
- L´alcalde...a va fer tancar els bingos il.legals de la ...iutat.
- Ja has po...at ben...ina al cotxe?
- Et pre...ento la Tere..a, la prome...a d´en Jo...ep.
- Cal realit...ar una explora...ió a fons de tota la ...ona.
- El ...oòleg ha estat condecorat pel pre...ident.
- S´ha de col.locar el ...uro a la paret fins al ...òcol.
- Quan comen...es a treballar? – Comen...o avui mateix.
- Els pi...os són cada cop més cars.
- Pa...a´m dos terro...os de ...ucre.
- L´agre...or fugí corrents després de fer una gran trencadi...a.
- Tenim l´esperan...a que aquestes conductes a...ocials disminueixin.
- Avui parti...iparà en el programa d´aquesta emi...ora una metge...a.
- Per Nadal hi ha moltes ...ones de tràn...it restringit.
- S´ha enfon...at un tran...atlàntic al Pa...ífic.
- A cau...a d´una sobredo...i, el noi entrà en una profunda cri...i.
- S´ha fet una anàli...i de sang.
- Ha pre...entat una te...i sobre l´evolu...ió d´À...ia.
- Han estat homenatjats el comte i la comte...a.
- La societat s´ha di...olt.
- S´ha trobat la pòli...a feta a tro...ets.
- Té problemes na...als.
- Dins el cabà... hi du ...ucre, ...afrà, mosta...a i arrò...
- No m´entu...iasma gens pa...ar uns dies a ...arago...a amb el meu pare.


28. Omple els buits de les frases següents amb j o g.

- Ell és un gran viat...er; demà mateix viat...a cap a Grècia.
- Pen...a la roba a l´armari; vi...ila que no pen...in massa els pantalons.
- En Pere té un pro...ecte d´obrir un ...imnàs.
- L´ob...ectiu de la travessa és arribar al cim de la ma...estuosa muntanya.
- En Lluís va anar a un col.le...i de ...esuïtes.
- Els principals ...erarques catòlics es reuniran a ...erusalem.


29. Escriu en plural les frases que estiguin en singular i a la inversa.

- Ell desitja una taronja ben grossa.
- Ells viatgen cap a unes platges de la costa nord.
- La font raja a través d´una roca roja.
- Compra unes esponges molt flonges.


30. Omple els buits amb j o g.

- Vam visitar la ma...estuosa catedral de Bru...es.
- Posa´t un ...ersei, que comença a fresque...ar.
- La seva ob...ecció era molt ob...ectiva.
- Pel ...ener pro...ectaran pel.lícules molt interessants.
- Es plante...en molts interrogants.


31. Escriu en els buits ig o tx.

- Enmi... de l´assa... es van fondre els ploms.
- Aquell polític no dissimulava el seu enu... pel resultat del sonde...
- Va agafar un empa... de sardines en escabe...
- Aquell capvespre a Andra... l´horitzó era del tot ro...
- Les fortes ra...es de vent entraven per les escle...es de la casa.


32. Omple els buits amb la lletra corresponent.

- S´empa...arà si men...a tant fe...e amb ceba.
- Es troba d´estiue... a les pla...es de Tarragona.
- Tinc un mare... de sentir tanta qui...alla cridant.
- No trepi...is aquí, que és ple d´aigua i t´esqui...aràs.
- La mi...ana d´edat de la gent a qui s´ha fet el sonde... és de trenta anys.


33. Escriu x o ix als buits següents:

- T´has de fi...ar més a l´hora de fer aquest e...ercici.
- L´e...èrcit ...inès és dels més nombrosos del món.
- Té un caràcter molt arrau...at.
- Es tracta d´una representació molt ree...ida, amb una e...ecució molt acurada.
- Han gui...at totes les parets acabades de pintar.


34. Escriu en els buit b o v.

Ado...ar, re...ia, escri...ent, ha...er, ca...ia, bla...es, no...a, llo...a, cal...esa, be...em, plo...ia, mo...ien, ca...ien, ado...ar-ho, re...enta...es, go...erna...a.


35. Omple els buits de les frases següents amb b o v.

- No tro...a...a per enlloc un recan...i per al meu automò...il.
- Arri...a...en del ...iatge força re...entats, però gens a...orrits.
- El qui ha...ia d´inter...enir era un ad...ocat que tre...alla pel go...ern.
- De...ia molts diners, però no mo...ia ni un dit per solucionar-ho.
- Ahir, a Àla...a, al País ...asc, es jutja...a un cas d´a...ortament.
- L´Este...e ana...a amb el com...oi que va ...olcar a Còrdo...a.
- El seu pare desapro...a...a els seus actes.
- En Jaume és un noi espa...ilat, desim...olt, sense cap ...ena als ulls.36. Completa les frases següents:

- El nen tirava ...................... als micos.
- Bevien ................. de xufla.
- A l´.................... es glaça el riu.
- Pescava en aquell riu amb un ................. molt resistent.
- Ha acabat d´estudiar el solfeig i aviat començarà l´.......................
- La festa va acabar amb el llançament de .................
- El vaixell ha ................... la bandera.
- A les cinc faran la .......................... de peix al Pòsit dels pescadors.
- Aquells nois havien quedat .................. a causa de la guerra.
- Cal conrear en un ........................ aquestes plantes.


37. Escriu el masculí corresponent dels mots següents:

verda lícita muda esquerpa poruga decrèpita gallega neboda covarda profunda vàlida lloba grega sòlida tipa certa tímida feixuga amarga humida rígida amiga intrèpida càndida


38. Omple els buits amb les lletres p, t, c , b, d, g.

- Ha senti... un soroll agu... molt for...
- El re... cordialment, amb un càli... somriure.
- No sa... pas la se... que passarà al deser...
- Aquell lla... està glaça... tot l´hivern.
- Cal anar més ràpi..., si no farem tar...


39. Escriu el mot primitiu corresponent dels següents mots derivats:

nòrdic enfangat renegar destorbar torta Sardenya verdor


40. Escriu la forma masculina dels mots següents.

centrífuga biòloga sociòloga fluida demagoga freda


41. Escriu un derivat acabat en -tud o en -tut.

exacte recte acte pulcre alt sol virtuós jovent


42. Escriu un sinònim dels mots que hi ha en negreta.

- Han firmat els documents.
- Han demanat una pujada dels sous.
- S´han immergit dins l´aigua.
- Es tracta d´un esdeveniment important.
- Han canviat les cobertes de les rodes.
- Es tracta del capitost de la rebel.lió.
- Ha tingut una vacil.lació en el moment de decidir-se.
- Té una granissada a la pell.


43. Omple el buit amb les lletres p,t,c,b,d,g o bé deixa el punt en blanc.

- Quan. si.nis el documen., fes-ho amb el nom i els co.noms
- Dissa.te es produí un au.ment so.tat de temperatura
- Una pregunta su.til: quan. es va iniciar el desgel en les relacions EUA-URSS?
- L´estel vola tan. i ho fa tan. alt, que no tindré prou cordill al ca.dell
- Tin. els meus du.tes que aquest su.mergible funcioni
- Quan. bufa el ven. del nor. fa un fre. que pela


44. Canvia el gènere dels mots següents:

conspíqua obliqua ventríloc perspicu inic vacu


45. Escriu els contraris dels mots següents:

mortal feliç moral finit madur fal.lible merescut franquejablemòbil fidel manejable fatigable


46. Omple els buits amb m o n.

- Aquell escrit era un pa...flet.
- Ha trio...fat l´orquestra si...fònica de Viena.
- E...mig d´aquell xivarri no se sentia res.
- Ha posat molt d´è...fasi en la seva resposta.
- L´autobús circu...val.lació és el 44.
- L´a...fiteatre conserva intacte la semicircu...ferència de la graderia.
- Hi ha una exposició d´à...fores romanes.
- Al xa...frà de casa meva hi ha un quiosc.
- Han construït un vehicle a...fibi molt sofisticat.
- L´a...fitrió rebia tots el convidats amb molta cerimònia.


47. Omple els buits amb m, n o mp.

- Un co...tador electrònic co...ta el temps amb una gran precisió.
- Co...tar una història vol dir el mateix que “explicar una història”.
- Els assassins van deixar empre...tes digitals pertot arreu.
- Hi ha una exposició de pre...ses antigues.
- L´acte d´investidura fou molt su...tuós.
- Aquell noi ha quedat exe...t de fer el servei militar.
- S´estableix una exe...ció en el pagament d´impostos.
- No caiguis en la te...tació de menjar dolços.
- En aquella època es produïen molts ate...tats.
- Té uns si...tomes molt estranys.
- Era un individu presu...tuós.


48. Escriu en els punts suspensius g o gg, d o dd, m o mm, n o nn.

- L´acció d´afegir una cosa s´anomena a...ició.
- Fer una insinuació a algú és su...erir-li alguna cosa.
- Trobem la lletra “e...a” en els noms propis femenins “Ge...a” i “E...a”.
- Trobem la lletra “e...a” en els noms propis “A...a” i “Susa...a”.
- Un període de dos anys s´anomena bie...i.
- Cal revisar totes les co...exions elèctriques.
- Podia escollir entre una àmplia ga...a de colors.
- M´ajudes a fer aquesta su...a?
- Era a...icte a les drogues.
- No compro aliments amb a...itius.
- Les raons que a...ueixes no són gens convincents.
- És molt su...estiu això que em dius.


49. Completa els buits de les frases següents amb l o l.l.

- En aquella vi...a hi havia una vi...a modernista molt famosa.
- El conferenciant va demostrar posseir una gran e...ocució en la seva a...ocució.
- El polític entrevistat ha e...udit respondre sobre l´afer que havia a...udit el periodista.
- És una nit tota este...ada.
- Va sortir i...ès de l´accident.
- Han insta...at uns satè...its bè...ics a l´espai este...ar.
- Els subreto...ats de la pe...ícula eren del tot i...egibles.
- Hi ha un mi...er de so...icituds d´anu...ació de matrimoni.
- Va actuar amb inte...igència i tranqui...itat.
- El mi...enari va ser ce...ebrat amb tota so...emnitat.