ELS GÈNERES LITERARIS


La literatura és una manifestació artística de la imaginació, la sensibilitat i els anhels de l'ésser humà a través de la paraula. Els subgèneres literaris més importants són la narrativa, la lírica i el teatre.


1. EL SUBGÈNERE NARRATIU

La narració literària és el relat d'uns fets ficticis centrats uns personatges, en un espai i en un temps determinats. Les principals manifestacions de la narrativa són el conte, la novel·la, la faula i la llegenda.


Els elements bàsics del subgènere narratiu són:

1) L'argument:  és allò que esdevé durant la narració.

2) Tema i subtemes: idea principal i idees secundàries que es presenten al text.

3) Narrador i punt de vista. N'hi ha de dos tipus:

          - Intern: en 1a persona. Pot ser el protagonista o un personatge secundari.

          - Extern: en 3a persona. Pot ser omniscient (ho sap tot dels personatges) o objectiu (observador extern).

4) Personatges:

 • Principals i secundaris
 • Plans o rodons

5) Espai: és el lloc on es desenvolupa l'acció. Es presenta a través de
descripcions. Pot ser:

 • Rural o urbà
 • Interior o exterior
 • Real o simbòlic


6) Temps. En analitzar un relat hem de distingir:

• Temps intern o narratiu. És el període de temps durant el qual transcorre la narració.
• Temps històric o extern. És el temps de l'època a què fa referència el relat.

La narració s'estructura en tres parts:

1) Plantejament: es presenten els personatges, l'espai, etc.

2. Nus: comença l'acció (es plantegen conflictes, "passen coses")

3) Desenllaç: solució dels conflictes i acabament de la història.


Les tipologies textuals que trobem en una narració literària són:

1) La narració (sempre)

2) La descripció 

3) El diàleg


El llenguatge de la narració

En un text narratiu abunden els verbs d'acció. El temps verbal més emprats són els de passat, encara que també es pot fer servir el present. Per analitzar el llenguatge d'una narració literària hem de tenir en compte el registre lingüístic emprat, el vocabulari i la sintaxi.2. SUBGÈNERE LÍRIC

Expressa les emocions del poeta de manera elaborada, mitjançant figures retòriques i amb una elaborada disposició dels mots (ja sigui en vers o en prosa)

Els elements bàsics de la lírica són:

 • Vers. Disposat en una sola ratlla, es determina pel nombre de síl·labes (recomptat fins al darrer
  accent fònic). Pot ser: d'art menor (fins a 8 síl·labes) o d'art major (més de 8 síl·labes).
 • Rima. És la repetició de síl·labes al final dels versos a partir de la darrera síl·laba tònica. Pot ser consonant o assonant.
 • Figures retòriques: metàfora, símbol, etc.


3.EL SUBGÈNERE TEATRAL


El teatre està pensat per a ser representat davant d'un públic.  És un espectacle que, a part del text dramàtic, té altres elements.

1) Aspectes del text teatral:

 • No té un narrador.
 • Com la narració,  té uns personatges, un temps i un espai.
 • La forma de comunicació bàsica del text teatral és el diàleg.
 • S'estructura en actes i escenes.
 • La caracterització i disposició dels personatges, la manera d'actuar, els gestos i tota mena de detalls
  pràctics per a la representació es fa mitjançant les acotacions.

2) Aspectes de la representació teatral.

 • Espai escènic.
 • Escenografia (mobiliari, il·luminació, decorats, vestuari dels actors...)
 • Actors.
 • Públic.


Esquemes dels gèneres literaris